Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 4 (MARKA)

YENİ MADDE:

Marka olabilecek işaretler

Madde 4- (1) Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

 

GEREKÇE:

MADDE 4- Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS)'nın 15 inci maddesi ile yeni 2015/2436 sayılı Avrupa Birliği (AB) Marka Direktifi ve 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğüne uygun olarak madde metni düzenlenmiştir. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan çizimle görüntülenebilme şartı yerine yeni marka türlerinin tesciline de imkan verebilecek şekilde işaretin, marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösteriebilir olması şartı eklenmiştir. Böylelikle pek çok ülkede tescili kabil görülen ses markaları, hareketli markalar gibi geleneksel olmayan marka çelitlerinin tescili açısından zorluk yaratan çizimle görüntülenebilme şartı yerine, mehaz AB düzenlemesindeki esnek yaklaşım benimsenmiştir. Bu kapsamda markanın sicilde gösteriminin erişilebilir, kalıcı, somut olması ve korumanın konusunun yetkili makamlar ve halk tarafından açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak biçimde olması gerekmektedir. Marka olabilecek işaretlerin markanın asli işlevi olan ayırt etme şartını da yerine getirmesi gerekmektedir. Marka olabilecek işaretler sayılırken, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine benzer şekilde sınırlı bir sayma yöntemi benimsenmemiş, "her türlü işaret" ibaresi kullanılmak suretiyle marka olabilecek işaretlerin madde hükmünde sayılanlarla sınırlı olmadığı ifade edilmiştir.

 

ESKİ MADDE:

556 Sayılı KHK         (Marka)  

Markanın içereceği işaretler MADDE 5 – Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. (Ek cümle: 22/6/2004 – 5194/12 md.) İnhisarî hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.

11. HD. T. 17.02.2006 T. 2004/14154 E. 2006/1555 K. “EVKUR v EVSHOP kararı”: Bir ibarenin marka olarak ayırt edici niteliği arttıkça, karıştırılma ihtimali de artar. Oysa, söz konusu “EV” ibaresi taraf markaların kullanıldıkları ilgili sektörler de dahil olmak üzere, Türkiye’de son derece geniş anlamı ve kullanım alanı olan, bu bakımdan da münhasıran veya kök kelime olarak ayırt edici vasfı son derece zayıf olan bir kelimedir. Davacının “EV” kelimesinden türetilme “EVKUR” ibaresini daha önceden kullanarak meşhur ve maruf hale getirmiş olması, kendisine ayırt edici vasfı zayıf olan “EV” kökeni üzerinde de korunmaya değer mutlak bir hak bahşetmez. Ayrıca, 556 sayılı KHK’nın 7/son fıkrası uyarınca ayırt edici vasfı olmayan bir işaretin kullanımla aynı KHK’nın 5. maddesi anlamında ayırt edicilik kazanabilmesi için de münhasıran bu işareti taşıyan bir mal veya hizmetler için uzun süreli ve yaygın bir kullanımı gereklidir. Oysa, dosyada mevcut bilgi ve belgelerden, davacı markaları birden ziyade unsurları ile bir bütün olarak kullanılmakta olup, tek başına kullanımı yoluyla “EV” kelimesinin gerçek anlamından bağımsız ve davacı işletmeyle özdeşleşmiş bir işaret olarak ayırt edici bir hale getirildiğini de kanıtlamış değildir.

Bu bakımdan, 556 sayılı KHK’nın 1,9 ve 14. maddeleri uyarınca davacıya ait 1994/155755 sayılı markanın koruma kapsamının belirlenmesinde; ayrı ayrı “EV” ve “KUR” kelimelerinin değil, her ikisinden türetilen ve farklı bir anlam yüklenen “EVKUR” ibaresinin birlikte değerlendirilmesi gereklidir.