Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 20 (MARKA)

YENİ MADDE: 

Karara itiraz

MADDE 20- (1) Kurum tarafından bu Kitap kapsamında alınan kararlardan zarar gören taraflar, kararlara karşı Kurum nezdinde itiraz edebilir.

(2) İtiraz, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde yazılı ve gerekçeli olarak Kuruma yapılır. İtiraz gerekçelerinin bu süre içinde sunulmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması zorunludur. İtiraz süresinden sonra itiraz gerekçeleri değiştirilemez ve yeni gerekçeler eklenemez.

 

GEREKÇE

MADDE 20- AB Marka Tüzüğünün 58 nci ve devamı maddeleri ile 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 nci ve devamı maddelerinde düzenlenen karara itiraz, ilgisi nedeniyle yayına itiraz bölümünün devamında yer almaktadır.

Maddenin birinci fıkrasında, Enstitü kararlarından zarar gören kişilerin bu kararlara karşı itiraz edebileceği düzenlenmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasında, esas olarak karara itiraz müessesesinin kullanılabileceği zaman dilimi ve bu zaman dilimi içerisinde kullanılmaması durumundaki yaptırım düzenlenmiştir. Yine maddenin ikinci fıkrasında itiraz süresinden sonra itiraz gerekçelerinin değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı ile itiraz müessesesinin amacı dışında kullanımının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ilan edilen başvuruya yapılan itirazın reddi kararına karşı yapılan itirazda hangi gerekçelerin ileri sürülemeyeceği ifade edilmek suretiyle bu konuda oluşması muhtemel karışıklıkların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Ancak 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi dışındaki mutlak ret nedenlerinin itiraz gerekçesi olarak ileri sürülebileceği hükme bağlanmıştır.

 

ESKİ MADDE: 


556 Sayılı KHK (Marka)
  

İtiraz

Madde 47 – Enstitü kararlarına karşı itiraz edilebilir.

Sonuçlanmayan kararlarla ilgili itiraz yapılabilmesi için, söz konusu karara ayrı itiraz yapılmasına izin verilmelidir.


İtiraza yetkili kişiler

Madde 48 – Enstitü tarafından alınacak kararlardan zarar gören kişiler, kararlara karşı Enstitü nezdinde itiraz yapabilir. Alınan kararlarla ilgili işlemlere taraf diğer kişiler doğrudan itiraz yetkisine sahiptir.


İtiraz şekli ve zamanı

Madde 49 – İtiraz, kararın bildiriminden sonraki iki ay içerisinde yazılı olarak Enstitüye yapılır. İtirazın değerlendirilmesi için, itiraz ücretinin itiraz sırasında ödenmesi gerekir. Kararın bildiriminden sonraki iki ay içinde, itiraz konusunun gerekçeleri yazılı olarak verilir. Bu süre içinde gerekçelerin verilmemesi halinde itiraz yapılmamış sayılır.