Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 21 (MARKA)

YENİ MADDE:

Karara itirazların incelenmesi

Madde 21- (1) Şeklî eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından incelenir.

(2) Kurul, taraflardan itirazlara ilişkin görüşlerini süresi içinde bildirmelerini ister. Kurum gerekli gördüğü takdirde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını isteyebilir. İstenilen ek bilgi ve belgelerin veya görüşlerin süresinde Kuruma sunulmaması hâlinde itiraz, mevcut bilgi ve belgeler kapsamında değerlendirilir.

(3) Kurul, 19 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlarda, gerekli görürse, tarafları 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre uzlaşmaya teşvik edebilir.

(4) Kurul, itiraz hakkında yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda Kurumun nihai kararını verir.

 

GEREKÇE:

MADDE 21- Maddenin birinci fıkrası ile Enstitünün ilgili dairesinin itiraza konu karara ilişkin ret gerekçesinin ortadan kalkmış olduğunu tespit etmesi durumunda kararını düzeltebileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca maddenin birinci fıkrasında düzeltme işleminin yayına itiraz kararlarına yapılan karara itirazlar hakkında ve çok taraflı işlemlere uygulanmayacağı ifade edilerek ilgili dairenin düzeltme kararının hangi işlemler hakkında uygulanabileceği ifade edilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında, ilgili dairenin kararını düzeltmemesi halinde, karara itirazın herhangi bir yorumda bulunulmadan Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna gönderileceği belirtilmiştir. Bu düzenlemeler, 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede aynen var olduğu gibi AB Marka Tüzüğü ile de tam uyumludur.

Maddenin üçüncü fıkrasında, itirazın incelenebilir nitelikte olması halinde Kurulun, itirazın incelenmesi işlemlerini başlatacağı hükme bağlanmıştır.

Maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında ise, Kurulun Yönetmelikte belirtilen süre içinde taraflardan ek bilgi ve belge sunmalarını veya itirazlara ilişkin karşı görüşlerini talep edebileceği ve Kurul tarafından yapılacak inceleme neticesinde de Enstitünün itiraz hakkındaki nihai kararını vereceği hükme bağlanmıştır.

 

ESKİ MADDE:


556 Sayılı KHK (Marka)


İlgili dairenin düzeltme kararı

Madde 50 – Enstitü ilgili dairesi, itirazın haklı olduğuna ve doğruluğuna ikna olursa, kararını düzeltebilir. Bu durum, alınan kararlarla ilgili işlemlere doğrudan taraf olmayan kişilerin itirazı halinde uygulanmaz.

Enstitünün ilgili dairesi yapılan itirazı kabul etmezse, itirazı herhangi bir yorumda bulunmaksızın, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna gönderir.


İtirazların incelenmesi

Madde 51 – İtiraz, incelenebilir nitelikte ise, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itirazın incelenmesi işlemlerini başlatır.

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, yönetmelikte öngörülen süre içinde, diğer taraf veya makam tarafından ileri sürülen görüşler hakkında, tarafları görüşlerini bildirmeye davet eder.


İtiraz hakkında karar

Madde 52 – İtirazın incelenmesinden sonra, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itiraz hakkında kararını verir.