Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 28 (MARKA)

YENİ MADDE:

Sona erme ve sonuçları

Madde 28- (1) Aşağıdaki hâllerde marka hakkı sona erer:

a) Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi.

b) Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi.

(2) Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade eder.

(3) Marka sahibi, markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir. Vazgeçme yazılı olarak Kuruma bildirilir ve vazgeçme nedeniyle marka hakkının sona erdiği Bültende yayımlanır. Vazgeçme, sicile kayıt tarihi itibarıyla hüküm doğurur.

(4) Sicile kaydedilmiş hak ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça marka sahibi marka hakkından vazgeçemez. Marka üzerinde, üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmiş ve bu hususta alınan tedbir kararı sicile kaydedilmişse, bu kişinin izni olmadıkça, markadan doğan haklardan vazgeçilemez.

(5) Marka başvurusu, markanın tescil edilmesinden önce, başvuru sahibi tarafından geri çekilebilir. Marka hakkından vazgeçmeye ilişkin hükümler marka başvurusunun geri çekilmesi hakkında da uygulanır.

 

GEREKÇE:

MADDE 28- Madde ile hükümsüzlük ya da iptal kararlarının ne zamandan itibaren etkili olacağı düzenlenmektedir.

Maddenin birinci fıkrasında, 26 ncı maddenin birinci fıkrası gereğince markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde kararın, koruma süresinin başladığı tarihten itibaren etkili olacağı, dolayısıyla marka hakkının hiç doğmamış sayılacağı belirtilmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasında, 26 ncı maddenin ikinci fıkrası gereğince markanın iptaline karar verilmesi halinde ise iptal kararının etkisini kural olarak iptal davasının açıldığı tarihten itibaren etkili olacağı ancak iptal nedenlerinin, daha önceki bir tarihte doğmuş olması halinde ve talep üzerine, iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına mahkemece karar verilebileceği düzenlenmiştir.

Maddenin üçüncü fıkrasında, hükümsüzlük ve maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan iptal kararının etkilemeyeceği haller düzenlenmiştir. Bu fıkranın (a) bendinde yer alan “uygulanmış kararlar” ibaresinden kastedilen, kesinleşmiş kararın rızaen veya icraen infaz edilmiş olmasıdır.

Maddenin dördüncü fıkrasında hükümsüzlük veya iptal kararından önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin, hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesi istenebileceği hükme bağlanmıştır.

Maddenin beşinci fıkrasında ise markanın hükümsüzlüğüne ya da iptaline ilişkin kesinleşmiş kararın sadece davanın taraflarına değil herkese karşı hüküm doğuracağı, bu kararların mahkeme tarafından Enstitüye resen gönderileceği ve kesinleşmiş bir kararla hükümsüz kılınan ya da iptal edilen markanın Sicilden terkin edilerek durumun Bültende yayımlanacağı düzenlenmektedir.

 

ESKİ MADDE: 


556 Sayılı KHK (Marka)


Hükümsüzlüğün etkisi

Madde 44 – Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, kararın sonuçları geçmişe etkilidir.

Marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın giderilmesine ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere, hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi, aşağıdaki durumları etkilemez:

a) Markanın hükümsüz sayılmasından önce, bir markaya tecavüz sebebiyle verilen hukuken kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar,

b) Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeden önce, yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler. (Ancak, hal ve şartlara göre, haklı sebepler ve hakkaniyet düşüncesi ile sözleşme uyarınca ödenmiş bedelin kısmen veya tamamen iadesi mümkündür.)

Bir markanın hükümsüzlüğüne ilişkin kesinleşmiş karar, herkese karşı hüküm doğurur.