Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) GEÇİCİ Madde 5

Yenileme talepleri

GEÇİCİ MADDE 5– (1) 23 üncü maddenin ikinci fıkrası ile 69 uncu maddenin dördüncü fıkrası yürürlüğe girene kadar yenileme talepleri bakımından, mülga 554 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin ilgili hükümleri uygulanır.