Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 22 (MARKA)

YENİ MADDE:

Tescil

MADDE 22- (1) Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, 16 ncı madde uyarınca incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak reddedilmiş ve tescil ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi de dâhil olmak üzere eksik evrakı, süresi içinde Kuruma sunularak bütün aşamaları tamamlanmış bir başvuru tescil edilerek sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır. Markanın tescil edilmesine ilişkin ücretin ödenmemesi ve ödendiğine ilişkin bilginin süresi içinde Kuruma sunulmaması hâlinde başvuru işlemden kaldırılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen aşamalardan herhangi biri tamamlanmadan tescil edilen marka, tescilli marka olarak kabul edilmez, başvuru işlemleri tamamlanmayan aşamadan devam ettirilir ve bu durum Bültende yayımlanır. Bu başvuruların tekrar tesciline karar verilirse daha önce ödenen tescil ücreti tekrar talep edilmez. Ancak tescil tarihinden itibaren iki yıl geçmiş olması hâlinde, markanın tescil durumu tamamlanmayan aşamadan etkilenmez.

(3) Sicil alenidir. Talep edilmesi ve ücretinin ödenmesi şartıyla sicil örneği verilir.

(4) Sicile kayıt, yayım ve tescil işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 

GEREKÇE:

MADDE 22- Madde ile bir marka başvurusunun nasıl tescile bağlanacağı düzenlenmektedir.

Birinci ve ikinci fıkralarda, marka başvurusunun tescil edilip Sicile kayıt koşulları belirtilmektedir.

Son fıkrada ise, Sicilin aleniliği açıklanmakta ve Sicil örneğinin verilme koşulları düzenlenmektedir.

 

ESKİ MADDE:


556 Sayılı KHK (Marka)


Tescil

Madde 39 – Bu Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre başvurusunu eksiksiz yapmış veya eksiklerini gidermiş ve süresi içerisinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz kesin olarak reddedilmiş bir başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir. Başvuru sahibine "Marka Tescil Belgesi" verilir.

Sicil kaydında; marka örneği, başvuru tarihi, marka tescil numarası, markanın kullanılacağı mallar veya hizmetlerin listesi, mal veya hizmetlerin sınıf veya sınıfları, marka sahibinin ve varsa vekilinin adı, soyadı, uyruğu, tüzel kişilerde ticaret ünvanı ve hangi ülkenin kanunlarına göre kurulu olduğu, adresi, tescil tarihi, marka ve marka hakları ile ilgili bütün değişiklikler ve yönetmelikte öngörülen diğer hususlar yer alır.

Marka sicili alenidir. Talep edilmesi ve yönetmelikte öngörülen ücretin ödenmesi koşuluyla sicil örneği verilir.

Sicil kaydı yapılan marka ile ilgili bilgiler yönetmelikte şekil ve şartları belirtildiği biçimde ve ikinci fıkrada yer alan unsurları da kapsamak üzere yayınlanır.

 

YORUM:

1. fıkranın son cümlesi ilk SMK taslağında ve önceki KHK'da bulunmayan yeni bir hükümdür. Özellikle uygulamada kullanılan önceki tarihli dekontların süre geçirildikten sonra kullanılması yoluyla tesciller adeta canlandırılabiliyordu. Bu sayede süresi içinde bir şekilde ücreti ödenmemiş başvuruların çok sonra tescili sağlanabiliyor ve bu da açıkçası hukuk güvenliğini bir ölçüde olumsuz etkilemekteydi. Bunun önüne geçilmesi amacıyla kanun koyucu (TPE'nin etkisiyle) ilk paragrafa aşağıdaki cümleyi eklemiştir: "Markanın tescil edilmesine ilişkin ücretin ödenmemesi ve ödendiğine ilişkin bilginin "süresi" içinde Kuruma sunulmaması hâlinde başvuru işlemden kaldırılır."


Halbuki cümlenin SMK'nın ilk taslağındaki hali şöyleydi: "Ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Enstitüye sunulması halinde marka tescil belgesi verilir." Görüleceği üzere burada "süresi" içinde denilmediği için bir nevi bu duruma bir açık kapı bırakılmıştı. Bu belirsizliğin önlenmesi ve bu uygulamaya son verilmesi adına buraya "süresi" kelimesi özellikle eklenmiştir. 

Ayrıca son olarak belirtmekte fayda var ki, eskiden TPE tarafından belge istenilmekteyken, artık online ödeme yapılmasına olanak tanınması nedeniyle ödemeye ilişkin "bilgi"nin (provizyon numarası) sunulması yeterli görülmektedir.