Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 17 (MARKA)

YENİ MADDE: 

Üçüncü kişilerin görüşleri

MADDE 17 – (1) Marka başvurusunun yayımlanmasından sonra herkes, marka başvurusunun 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hariç diğer bentleri kapsamında tescil edilemeyeceğini belirten yazılı ve gerekçeli görüşlerini markanın tesciline kadar Enstitüye sunabilir. Ancak bu kişiler, Enstitü nezdinde işlemlere taraf olamaz.

(2) Enstitü, görüşleri değerlendirir ve görüşlerin yerinde olduğuna kanaat getirirse marka başvurusunu kısmen veya tamamen reddeder.

 

GEREKÇE:

MADDE 17 - Madde ile, marka tescil başvurusunun yayımına karşı üçüncü kişilerin görüş bildirmeleri hususu 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 40 ıncı maddesiyle uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir.

Maddenin birinci fıkrasında, kimlerin, ne zaman üçüncü kişi görüşü sunarak başvurunun yayımının 5 inci maddeye aykırılığı iddiasında bulunabileceği düzenlenmiştir. Ancak, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, esas olarak önceki hak sahiplerinin ilgilendirdiğinden ve bu kişiler için itiraz müessesesi düzenlendiğinden üçüncü kişi görüşlerine konu olmayacağı açık olarak düzenlenmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında ise üçüncü kişi görüşlerine ilişkin değerlendirmenin sonuçları düzenlenmiştir.
ESKİ MADDE: 


556 Sayılı KHK (Marka)
 

Üçüncü kişilerin görüşleri

MADDE 34 – Marka başvurusunun yayınından sonra, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden bir organ, tacir veya tüketiciler, 7 nci maddeye göre, markanın tescil için yeterli nitelikleri taşımadığını belirten yazılı görüşlerini Enstitüye sunabilir. Ancak bu kişiler, Enstitü nezdinde işlemlere taraf olamaz.