Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 173 (DİĞER HÜKÜMLER)

MADDE 173- 5000 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

c) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.”