Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 157 (ORTAK HÜKÜMLER)

YENİ MADDE:

Zamanaşımı

MADDE 157- (1) Sınai mülkiyet hakkı veya geleneksel ürün adından doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır.