Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 18 (MARKA)

YENİ MADDE:

Yayıma itiraz

MADDE 18 – (1) Bültende yayımlanmış bir marka başvurusunun, 5 inci veya 6 ncı maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren iki ay içinde yapılır.

(2) İtiraz, yazılı ve gerekçeli olarak Enstitüye yapılır. İtiraz gerekçelerinin birinci fıkrada belirtilen süre içinde sunulmaması halinde itiraz yapılmamış sayılır. İtirazın incelenmesi için itiraz süresi içinde ücretin ödenmesi ve aynı süre içinde ücretin ödendiğine ilişkin bilginin Enstitüye sunulması zorunludur.

 

GEREKÇE:

MADDE 18 - Madde, 2015/2424 sayılı AB Marka Tüzüğünün 41 inci maddesi esas alınarak düzenlenmiştir. Ayrıca 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden farklı olarak yayıma itiraz ve karara itiraz ayrımına gidilmiştir. Böylelikle 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede sadece itiraz başlığı altında yer verilen ve farklı düzenlemeler içeren hükümler arasında var olan çelişki giderilmiştir.

Maddenin birinci fıkrasında, marka tescil başvurusunun 5 inci ve 6 ncı maddelere göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin yapılacak itirazların şartları düzenlenmektedir.

Maddenin ikinci fıkrasında itirazın şekli, itiraz gerekçelerinin süresi içinde sunulmamasının sonucu ve ayrıca itirazın incelenmesi için gerekli olan şartlar belirtilmiştir.

 

ESKİ MADDE:


556 Sayılı KHK         (Marka)


İtiraz

MADDE 35 – Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 nci ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren üç ay içerisinde yapılır.

8 inci maddenin son fıkrası çerçevesinde yapılacak itiraz, ancak itiraz eden kişinin markasını bu süre içerisinde kullanmaması halinde reddedilir.

İtirazlar yazılı ve gerekçeli olarak yapılır. Enstitü itiraz sahibinden, yönetmelikte öngörülen sürede yerine getirilmek üzere, ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir.

Bu süre içerisinde istenilen ek belge, kanıt ve gerekçeler Enstitüye verilmediği takdirde itiraz yapılmamış sayılır.