Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Madde 1 (GİRİŞ)

YENİ MADDE:

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktır.

(2) Bu Kanun; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin başvuruları, tescil ve tescil sonrası işlemleri ve bu hakların ihlaline dair hukuki ve cezai yaptırımları kapsar.

 

GEREKÇE:

MADDE 1- Madde ile, Kanunun amaç ve kapsamı belirlenmiştir. Bu çerçevede sınai mülkiyet haklarından marka, coğrafi işaret, tasarım, patent ve faydalı model ile sınai mülkiyet hakkı kapsamında yer almayan geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması hususu Kanunun amacı olarak düzenlenmiştir.

 

ESKİ MADDE:

556 Sayılı KHK (Marka)

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak tescil edilen markaların korunmasını sağlamaktır. Bu Kanun Hükmünde Kararname, markaların korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.


ESKİ MADDE: 554 Sayılı KHK (Tasarım) 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun tasarımların korunmasını, rekabet ortamının oluşturulmasını ve sanayinin gelişmesini sağlamaktır. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname tescilli tasarımların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartları kapsar. Tescilsiz tasarımlar genel hükümlere tabidir. 

Bu Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde tasarım olarak sağlanan koruma, FSEK'te aranan şartların gerçekleşmesi halinde öngörülen korumaya halel getirmez

ESKİ MADDE: 555 Sayılı KHK (Coğrafi İşaret) 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararname, doğal ürünler, tarım, maden ve el sanatları ürünleri ile sanayi ürünlerinden bu Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan tanımlara ve koşullara uygun her türlü ürünün coğrafi işaretlerle  korunmasına ilişkin kuralları ve şartları kapsar.

ESKİ MADDE: 551 Sayılı KHK (Patent) 

Amaç ve kapsam 

Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, buluş yapma faaliyetini özendirmek, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik, ekonomik ve sostal ilerlemenin gerçekleştirilmesini sağlamak için buluşlara patent veya faydalı model belgesi vererek korumaktır.

Bu Kanun Hükmünde Kararname, sınai hakkın tesisine uygun buluşlara patent veya faydalı model belgesi verilerek bunların korunması ile ilgili esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Yürürlükten Kaldırılan KHK’lar Dönemine Ait Örnek Yargıtay Kararı Özeti:

11. HD. 25/11/2010 T. 2009/1057 E. 2010/12025 K.: “556 sayılı KHK’nın 1. maddesine göre usulüne uygun olarak tescil olunan markalar bu KHK hükümleri uyarunca koruma altında olup korumadan yararlanabilmek için markanın kullanılması zorunluluğu yoktur*. Bu bakımdan, 556 sayılı KHK’nın 14 ve 42. maddeleri uyarınca hükümsüz kılınmadıkları sürece marka hakkı sahibine tescilli işaret üzerinde üçüncü kişilere karşı koruma sağlayacağı tabiidir.

*SMK sisteminde markanın kullanılması yükümlülüğü ve kullanmama def’i için bkz. SMK m.9, 19/2, 25/7, 29/2.